Artpolis

Membership

Announcement for Membership in Artpolis

ARTPOLIS is a non-governmental organization operating in Kosovo and promotes multiethnic culture, art and coexistence through social dialogue and the application of theater as a means to promote social and cultural development.

Being a comprehensive organization of people with good will, who are interested in contributing to the promotion of human rights and the achievement of gender equality, in the improvement of culture and society in Kosovo, ARTPOLIS, declares open the possibility of membership for all individuals who share the values ​​and vision that the organization promotes.

Gender equality, universal protection of human rights at both the individual and group / collective level are some of the core values ​​that membership applicants must have.

Membership criteria:

 • By the day of application, you have reached the age of 16;
 • Voluntarily apply for membership;
 • Have the desire and will to contribute to the promotion of human rights;
 • Have the desire and will to contribute to achieving gender equality;
 • Have the desire and will to engage in improving the lives of the citizens of Kosovo, without distinction;
 • Be willing to contribute to the promotion of art and culture (with or without compensation);
 • Be legally clean and have no criminal offenses;
 • If you are employed, or just want to contribute to the support of ARTPOLIS work, the annual membership fee is 10 EUR. Although this payment is not mandatory, we would greatly appreciate your contribution.

Members will prioritize Artpolis’ activities and have priority over non-members, including lower prices, where possible, at events and public activities that are also open to non-members.

For more details on membership rights and responsibilities, the duration of the membership, and how to review the application, please read the

Depending on the way you choose to apply for a membership at ARTPOLIS (either the physical copy at the organization’s office, or the online form available on the ARTPOLIS website, or its social networks), you should keep in mind that in addition to the completed form you must to attach the mandatory documents (original or scanned depending on which channel is used for membership application), which include:

 • Completed application form with checked statements / assertions;
 • Proof of transfer for optional annual membership fee for employed applicants

Now, having read the Policy Policy above, you are one step closer to joining ARTPOLIS, so please fill out the

ARTPOLIS Membership Application Form 👉 https://bit.ly/2VTDyjh

For questions and comments, please contact us at: artivistet@gmail.com and / or + 383 38 221 512.

Thank you for deciding to apply for ARTPOLIS membership! We are happy to share the same core values ​​and look forward to cooperating with you!

Najava za članstvo u Artpolis

ARTPOLIS je nevladina organizacija koja deluje na Kosovu i promoviše kulturu, umetnost i multietnički suživot kroz društveni dijalog i primenu pozorišta kao sredstva za promovisanje društvenog i kulturnog razvoja.

Kao sveobuhvatna organizacija ljudi dobre volje koji su zainteresovani da doprinesu promociji ljudskih prava i postizanju rodne ravnopravnosti, u poboljšanju kulture i društva na Kosovu, ARTPOLIS, proglašava otvorenom mogućnost članstva za sve pojedince koji dele vrednosti i viziju koju organizacija promoviše.

Rodna ravnopravnost, univerzalna zaštita ljudskih prava i na individualnom i na grupnom / kolektivnom nivou neke su od osnovnih vrednosti koje kandidati za članstvo treba da imaju.

Kriterijumi za članstvo:

 • Da ste do dana podnošenja prijave navršili 16 godina;
 • Da se dobrovoljno prijavite za članstvo;
 • Da imate želju i volju da doprinesete promociji ljudskih prava;
 • Da imate želju i volju da doprinesete postizanju rodne ravnopravnosti;
 • Da imate želju i volju da se uključite u poboljšanje života građana Kosova, bez razlike;
 • Da budete spremni/e da doprinesete promociji umetnosti i kulture (sa ili bez naknade);
 • Da ste zakonski cisti/e i niste počinili/e krivična dela;
 •  Ako ste zaposleni/e ili samo želite da budete podrška u radu ARTPOLIS -a,

godišnja članarina iznosi 10 EUR. Iako ova uplata nije obavezna, bili bismo zahvalni na vašem doprinosu.


Članovi će imati prioritet u aktivnostima Artpolisa i imati prednost nad nečlanovima, uključujući niže cene, gde je to moguće, na događajima i javnim aktivnostima koje su takođe otvorene za nečlanove.

Za više detalja o pravima i odgovornostima za članstvo, trajanju članstva, načinu pregleda prijave, pročitajte

U zavisnosti od načina na koji se odlučujete da se prijavite za članstvo u ARTPOLIS -u (fizička kopija u kancelariji organizacije, ili onlajn obrazac dostupan na veb stranici ARTPOLIS -a, ili na društvenim mrežama), trebalo bi da imate na umu da pored popunjenog obrasca morate da priložite obavezna dokumenta (originalna ili skenirana u zavisnosti od toga koji kanal se koristi za prijavu za članstvo), koja uključuju:

 • Popunjen obrazac prijave sa proverenim izjavama/ tvrdnjama;
 • Dokaz o transferu za opcionu godišnju članarinu za zaposlene kandidate.

Sada kada ste pročitali gore navedene smernice politike, korak ste bliže pridruživanju ARTPOLIS -u, stoga vas molimo da popunite

obrazac za prijavu za članstvo u ARTPOLIS -u 👉 https://bit.ly/3xTjMkK .

Za pitanja i komentare, kontaktirajte nas na: artivistet@gmail.com i/ ili + 383 38 221 512.

Hvala vam što ste odlučili da se prijavite za članstvo u ARTPOLIS -u! Srećni smo što delimo iste osnovne vrednosti i radujemo se saradnji sa vama!

0Shares