Përfitimet si anëtar/e

Anëtarët do të kenë prioritet në aktivitetet e Artpolisit dhe kanë përparësi ndaj joanëtarëve, përfshirë edhe çmime më të ulëta, aty ku është e mundur, në ngjarje dhe aktivitete publike që janë të hapura gjithashtu për joanëtarët.

Për më shumë detaje rreth të drejtave dhe përgjegjësive të anëtarësimit, kohëzgjatjes së anëtarësisë, mënyres së rishikimit të aplikimit, ju lutem lexoni

Dokumentin e Politikave të Anëtarësimit të ARTPOLIS-it

Forma e aplikimit për anëtarësimin në Artpolis