Politikat e Antarësimit

ARTPOLIS është një organizatë joqeveritare që vepron në Kosovë dhe promovon kulturën, artin dhe bashkëjetesën multietnike përmes dialogut social dhe aplikimit të teatrit si mjet për promovimin e zhvillimit social dhe kulturor. E themeluar në vitin 2004, misioni i saj kryesor është të ndikojë në zhvillimin e një shoqërie që respekton vlerat kulturore të artit, vetë kulturën dhe diversitetin social. Përdorimi i artit dhe kulturës si mjet për të arritur objektivat e tij e bën ARTPOLIS-in si një organizatë më të veçantë, më të afërt me qytetarët dhe më të lehtë për t’u kuptuar.

ARTPOLIS ka një identitet dhe profil të qartë në spektrin e shoqërisë civile si një organizatë e cila përmes punës së saj trajton sistematikisht çështjet e të drejtave të njeriut, si barazia gjinore, fuqizimi i grave dhe feminizmi si vlera dhe të drejta sociale të njeriut.
Duke qenë një organizatë gjithëpërfshirëse e njerëzve me vullnet të mirë, të cilët janë të interesuar të kontribuojnë në promovimin e të drejtave të njeriut dhe arritjen e barazisë gjinore, në përmirësimin e kulturës dhe shoqërisë në Kosovë, ARTPOLIS ofron mundësinë e anëtarësimit për të gjithë individët që ndajnë vlerat dhe vizioni që promovon organizata.

Barazia gjinore, mbrojtja universale e të drejtave të njeriut në nivel individual dhe grup/kolektiv janë disa nga vlerat thelbësore që duhet të kenë aplikantët për anëtarësim.

ARTPOLIS sheh forcë në diversitet dhe mirëpret anëtarë të rinj të të gjitha prejardhjeve dhe besimeve, por vlera dhe respekti për çdo qenie njerëzore duhet të miratohet nga çdo aplikant përpara se ai/ajo të konsiderohet për anëtarësim.

Kriteret e anëtarësimit:

 • Deri në ditën e aplikimit, ju keni mbushur moshën 16 vjeç;
 • Aplikoni vullnetarisht për anëtarësim;Të ketë dëshirë dhe vullnet për të kontribuar në promovimin e të drejtave të njeriut;
 • Të ketë dëshirë dhe vullnet për të kontribuar në arritjen e barazisë gjinore;
 • Të ketë dëshirë dhe vullnet për t’u angazhuar në përmirësimin e jetës së qytetarëve të Kosovës, pa dallim;
 • Të jetë i gatshëm të kontribuojë në promovimin e artit dhe kulturës (me ose pa kompensim);
 • Të jetë ligjërisht i pastër dhe të mos ketë vepra penale;
 • Nëse jeni i punësuar, ose thjesht dëshironi të kontribuoni në mbështetjen e punës së ARTPOLIS, tarifa vjetore e anëtarësimit është 10 EUR. Edhe pse kjo pagesë nuk është e detyrueshme, ne do ta vlerësonim shumë kontributin tuaj.

Të drejtat dhe përgjegjësitë e anëtarësimit:

Anëtarësimi juaj në ARTPOLIS, padyshim mbart në vetvete të drejtat dhe përgjegjësitë e tij, si më poshtë:

 • Çdo anëtar, i cili është pranuar si Anëtar i ARTPOLIS-it, ka të drejtën e votës në Asamblenë Vjetore të Anëtarësimit;
 • Ai/ajo ka të drejtë të propozojë dhe të propozohet për pozicionet e parashikuara në organizimin dhe strukturat e ARTPOLIS-it dhe të gjitha aktivitetet dhe mbledhjet e të tjerëve për anëtarë;
 • Pas anëtarësimit, personi pritet të kontribuojë në mënyrë aktive në zhvillimin e organizatës dhe të përfshihet aktivisht në aktivitete që përfshijnë, por nuk kufizohen në: trajnime, seminare, pjesëmarrje në shfaqje teatrale, klasa letrare, diskutime të hapura (kur është e nevojshme);
 • Anëtarët janë gjithashtu individualisht përgjegjës për promovimin e vlerave të ARTPOLIS, punës dhe rezultateve që ajo sjell dhe në asnjë rrethanë nuk mund të shkojnë kundër vlerave që ata promovojnë në publik;
 • Anëtarët do të kenë përparësi në aktivitetet e Artpolis dhe do të kenë përparësi ndaj jo-anëtarëve, duke përfshirë çmime më të ulëta, aty ku është e mundur, në ngjarje dhe aktivitete publike që janë gjithashtu të hapura për jo anëtarët;
 • Çdo vit, në mbledhjen e asamblesë së përgjithshme, Drejtori Ekzekutiv do t’i propozojë Kuvendit një kalendar me data tentative dhe planin vjetor të punës dhe paraqet mundësitë për angazhimin e anëtarëve, duke u mundësuar atyre planifikimin, si dhe pjesëmarrjen adekuate (në rastet kur anëtarët janë punësuar diku tjetër).

Si të bëheni Anëtar:

Për t’u bërë anëtar, duhet të aplikoni vullnetarisht për anëtarësim përmes kanaleve të ofruara/reklamuara nga ARTPOLIS (qoftë kopja fizike në zyrën e organizatës, ose formulari online i disponueshëm në faqen e internetit të ARTPOLIS, ose rrjetet sociale). Në varësi të mënyrës që zgjidhni të aplikoni për anëtarësim në ARTPOLIS (qoftë kopja fizike në zyrën e organizatës, ose formulari online i disponueshëm në faqen e internetit të ARTPOLIS, ose rrjetet e tij sociale), duhet të keni parasysh se përveç formularit të plotësuar duhet të bashkëngjitni dokumentet e detyrueshme (origjinale ose të skanuara në varësi të kanalit që përdoret për aplikimin për anëtarësim), të cilat përfshijnë:

 • Formulari i plotësuar i aplikimit me deklarata/pohime të kontrolluara;
 • Vërtetim transferimi për tarifën e anëtarësimit vjetor fakultativ për aplikantët e punësuar.Application Review:

Komisioni i Shqyrtimit të Anëtarësisë, i emëruar nga Asambleja e ARTPOLIS në mbledhjen e tij vjetore, shqyrton të gjitha aplikimet për anëtarësim brenda një muaji nga marrja e aplikimeve. Të gjithë anëtarët potencialisht të kualifikuar që përfundojnë me sukses procesin e aplikimit dhe plotësojnë kriteret e anëtarësimit bëhen anëtarë, pas shqyrtimit/vendimit pozitiv të Komisionit të Shqyrtimit të Anëtarësisë. Përbërja e Komitetit do të ndryshohet në çdo mbledhje vjetore të Asamblesë së Përgjithshme. Komisioni do t’i raportojë Kuvendit për ndryshimet e anëtarësimit në periudhën paraardhëse.

Rinovimi i anëtarësimit:

Afati i anëtarësimit në ARTPOLIS është dy vjet. Riaplikimi për anëtarësim duhet të përfundojë brenda tre muajve nga skadimi i anëtarësimit të fundit. Për anëtarët që paguajnë, kërkohet edhe vërtetimi i pagesës së tarifës vjetore fakultative të anëtarësimit brenda tre muajve nga skadimi.

Rinovimi i anëtarësimit:

Afati i anëtarësimit në ARTPOLIS është dy vjet. Riaplikimi për anëtarësim duhet të përfundojë brenda tre muajve nga skadimi i anëtarësimit të fundit. Për anëtarët që paguajnë, kërkohet edhe vërtetimi i pagesës së tarifës vjetore fakultative të anëtarësimit brenda tre muajve nga skadimi.

Rinovimi i anëtarësimit:

Afati i anëtarësimit në ARTPOLIS është dy vjet. Riaplikimi për anëtarësim duhet të përfundojë brenda tre muajve nga skadimi i anëtarësimit të fundit. Për anëtarët që paguajnë, kërkohet edhe vërtetimi i pagesës së tarifës vjetore fakultative të anëtarësimit brenda tre muajve nga skadimi.

Konfidencialiteti:

Të dhënat dhe dokumentet që dorëzoni kur aplikoni për anëtarësim në ARTPOLIS nuk do të përdoren për asnjë qëllim tjetër përveçse për të verifikuar dhe miratuar aplikacionin tuaj.