Feminist Art Fund Fond

Poziv za umetničko stvaralaštvo u okviru kampanje -50%

August 10, 2021

10.08.2021

Da li si feminista/kinja?

Da li si umetnik/ca?

Da li si aktivista/kinja?

Da li želiš da osnažiš žene na Kosovu?

Da li želič da radiš za pravdu i jednakost?

Onda je kampanja „-50%“ otvorena za tebe.

Ako te zanima šta, kako i zašto, možeš saznati ako nastaviš sa čitanjem. ↓

S umetničkim kreacijama, gerilskim činovima, performansima, video instalacijama, audio instalacijama i drugim umetničkim oblicima možeš biti deo Kampanje “-50%”

Kampanja “-50%” ima za cilj rešavanje nejednakosti zastupljenosti žena u javnim i privatnim institucijama, poziv na potpunu ravnopravnost u svim sferama života, odnosno uključivanju druge polovine stanovništva, ŽENA. „-50%“ dolazi kao inspiracija simbolikom popusta i rasprodaja prodavnica velikih marki, čija su glavna meta uglavnom žene i devojke.

Kampanja “-50%” kao “umetnički brend” ima za cilj podizanje svesti žena i devojaka o njihovom zapošljavanju, obrazovanju, zdravlju i blagostanju kroz umetnost i kulturu. Istovremeno ih poziva da podignu glas protiv nepravde i nejednakosti koja ih pogađa u svakodnevnom životu.

Šta se od tebe traži? – Ništa više od kreativnih umetničkih ideja koje ćeš prikazati pred javnošću u obliku koji želiš.

Do kada možeš da se prijaviš? – 31. avgust 2021.

Do kada možeš realizovati / predstaviti svoj rad? – 1. decembra 2021.

Šta treba da pošalješ? – Koncept / skicu i biografija / portfolio.

Zapamti, Artpolis je spremna da podrži tvoju ideju o postizanju promene koja je društvu potrebna.

Ne čekaj, pridruži se kampanji „-50%“ da bis uklonio/la minus, prijavi se svojom idejom na:

 artivistet@gmail.com

Biće kontaktirani samo umetnici/e, aktivisti/kinje koji uđu u najuži krug.

Artpolis ima podršku programa „EJA Kosovo“ Fondacije za civilno društvo Kosova (KCSF), koji sufinansiraju Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC) i Švedska agencija za međunarodnu razvojnu saradnju (Sida).

Call for artistic creations within the “-50%” campaign!

Are you a feminist?

Are you an artist?

Are you an activist?

Do you want to empower women in Kosovo?

Do you want to work for justice and equality?

Then the “-50%” campaign is open for you.

If you are interested, keep reading to find out more information. ↓

With artistic creations, guerrilla acts, performances, video installations, audio installations and other forms of art, you can be part of the “-50%” Campaign.

The “-50%” campaign aims to address the inequality of women’s representation in both public institutions and private, a call for full equality in all spheres of life, respectively with the inclusion

of the other half of the population, WOMEN. “-50%” comes as inspiration from the symbolism of discounts and sales of department stores, the main target of which are mainly women and girls. The “-50%” campaign as an “artistic brand” aims to raise awareness among women and girls about employment, their education, health and well-being through art and culture. Simultaneously becoming a call to raise their voices against the injustice and inequality that strikes them on a daily basis.

What is required of you? – Nothing more than creative artistic ideas to display in front of the public in whichever form you desire.

Until when can you apply? – 31 August 2021.

Until when can you realize / present your work? – 1 December 2021.

What do you need to send? – Concept / outline and biography / portfolio.

Remember, Artpolis is ready to support your idea of ​​achieving the required change

in society.

Do not wait, join the “-50%” Campaign to remove the minus, apply with your idea at: artivistet@gmail.com

Only artists and activists who enter the inner circle will be contacted.

Artpolis is supported by the program of the Kosovo Civil Society Foundation (KCSF) “EJA Kosovo”, co-financed by the Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC) and the Swedish International Development Cooperation Agency (Sida).

You may also like