Donarta Limanaj

Donarta Limanaj është Menaxhere e Financave dhe Administratës në organizatën Artpolis. Ka
përfunduar studimet Master në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës.


Ajo është anëtare e shoqatës së Kontabilistëve të Certifikuar dhe Auditorëve të Kosovës SCAAK poashtu
ka përfunduar disa trajnime sa i përket fushës së financave, burimeve njerëzore dhe ISO Standardeve.


Ka filluar si vullnetare në organizatë joqeveritare duke vazhduar angazhimin në fushën e financave,
administratës, burimeve njerëzore dhe Iso Standardeve. Ajo është pjesë e shoqërisë civile për më shumë
se 8 vjet.