Aktivizëm Broshurat Projektet Publikimet

Broshura “Ngacmimi seksual në Kosovë”

29 Prill, 2020

29.04.2020

Bazuar në Kodin Penal të Republikës së Kosovës ‘Ngacmimi seksual’ nënkupton cilëndo formë të sjelljes së padëshiruar verbale, joverbale ose fizike të natyrës seksuale, me qëllim të cenimit të dinjitetit apo që cenon dinjitetin e personit, dhe krijon një mjedis i cili është objektivisht frikësues, armiqësor, degradues ose poshtërues.

Pavarësisht Kodit Penal ‘Ngacmimi Seksual’ mbetet një nga shkeljet më të mëdha të të drejtave të njeriut në baza gjinore në Kosovë.

Qëllimi i broshurës është rritja e ndërgjegjësimit dhe informimit lidhur me ngacmimin seksual, kornizën ligjore në Kosovë dhe trajtimin psikologjik.

Broshura është përgatitur nga Artpolis në kuadër të projektit “Humanrightivism” implementuar nga CDF, përkrahur nga SIDA dhe cfd.

Broshurën “Ngacmimi seksual në Kosovë” mund ta shkarkoni këtu:

You may also like