Artpolis

Ja ku është! Broshura “ArtEd – Rritemi përmes Artit në Arsimim”

29.01.2021 Sa gëzime, të qeshura, ngazëllime, punë, sfida, e shumë emocione u përjetuan brenda një viti. Klubet teatrale të shkollave kampione të Kosovës ishim më shumë se klube. Ato ishin një burim i pashtershëm i energjisë, punës dhe inspirimit...

Raporti i vlerësimit për klubet teatrale të shkollave kampione – ArtEd

Korrik, 2020 Raporti i vlerësimit – Opinione dhe qëndrime të nxënësve të shkollës fillore mbi rëndësinë e klubeve të teatrit në qasjet arsimore, perceptimet e vetvetes dhe preferencat sociale në Kosovë – Një përvojë e trajnimit në...

ArtEd – Raporti i vlerësimit të trajnimit online “Dizajnimi i Kostumeve”

Dhjetor 2020 Pas themelimit të suksesshëm të 20 Klubeve të Teatrit, në 20 shkolla kampione – partnere të projektit ArtEd-Rritemi përmes Artit në Arsimim, është menduar që ky trajnim të plotësojë njohuritë dhe shkathtësitë e nxënësve që do të...

Broshura “Ngacmimi seksual në Kosovë”

29.04.2020 Bazuar në Kodin Penal të Republikës së Kosovës ‘Ngacmimi seksual’ nënkupton cilëndo formë të sjelljes së padëshiruar verbale, joverbale ose fizike të natyrës seksuale, me qëllim të cenimit të dinjitetit apo që cenon dinjitetin...

Flasin Gratë: Një vit i përkrahjes nga BE për barazinë gjinore dhe fuqizimin e grave në Kosovë

09.03.2020Për të shënuar Ditën Ndërkombëtare të Gruas, 8 mars 2020, në Europe House – Shtëpia e Evropës në Prishtinë, u bë lansimi i publikimit të: ‘Flasin Gratë: Një vit i përkrahjes nga BE për barazinë gjinore dhe fuqizimin e grave në...

Raporti “Abortet në Kosovë”

Tetor 2019 Artpolis prezanton raportin mbi abortet e nxitura të kryera në Kosovë nga viti 1999 – 2019. Ndër të tjera, raporti analizon kornizën ligjore, arsyet e dhe llojet e aborteve, analizon prevalencën e aborteve si...

1Shares