Punëtoritë

Punëtoria “Teoria e Ndryshimit”

18 Dhjetor, 2019

03.12.2019 – 04.12.2019, Zenicë / BiH

Në punëtorinë “Teoria e Ndryshimit” e organizuar nga “Medica Zenica” në Zenicë/BiH në datat 3 – 4 dhjetor, 2019 ka marrë pjesë Znj. Agnesa Xheladini – Koordinatore e projekteve në Artpolis. 

Kjo punëtori dy ditore në thelb paraqet një përshkrim dhe ilustrim gjithpërfshirës se si pritet ndryshimet të ndodhin. Në një botë që po ndryshon vazhdimisht, ne duhet të adaptojmë atë dhe të adaptohemi në të.

Punëtoria “Teoria e ndryshimit” është përkrahur nga CFD.

You may also like