Aktivitetet Projektet Punëtoritë

Fëmijë dhe të rinj/reja mësojnë për barazinë gjinore me artisten Selma Selman

3 Tetor, 2022

02.10.2022

Fëmijë dhe të rinj/reja mësojnë për barazinë gjinore me artisten Selma Selman

Sa më i hershëm kuptimi i barazisë gjinore, aq më shumë përbrendësohet angazhimi për barazi e drejtësi. Më 2 tetor, 2022 të rinj/reja dhe fëmijë kanë pasur rastin të mësojnë më shumë mbi barazinë gjinore duke përdorur edhe artin si mjet. Punëtoria “Barazia Gjinore” e drejtuar nga artistja Selma Selman, bëri bashkë fëmijët e moshës 7-14 dhe të rinjtë/rejat e moshës 14-18, të cilët u argëtuan dhe shprehën talentin e tyre.

Njëherësh, ata/ato kanë diskutuar e mësuar mbi rolet dhe stereotipet gjinore. Pjesë e kësaj punëtorie ishin komuniteti shqiptar, rom, ashkali dhe egjiptian, të cilët shprehën ëndrrat e dëshirat e tyre për të ardhmen.

Punëtoria u përmbyll me krijimin e vizatimeve, pikturave e sloganeve për barazi gjinore nga pjesëmarrësit/et, që vuri në pah talentin dhe kreativitetin e tyre. Kjo punëtori u organizua nga Artpolis – Qendra për Art dhe Komunitet në mbështetje të Asamblesë Qytetare të Helsinkit, Banja Lluka.

#artpolis#genderequality#children#youth#EPseSkisheMujt

You may also like