Punëtoritë

Fillojnë sesionet informuese

2 Shkurt, 2024

01.02.2023, Fushë Kosovë

Më 1 shkurt, ekipi i Artpolis zhvilloi sesionin e parë informativ të projektit: “Inclusion, Involvement and Joint Creation among Youth from Diverse Ethnic Backgrounds”. Sesioni i parë u mbajt në Komunën e Fushë Kosovës.

20 pjesëmarrës të rinj nga komunitetet Romë, Ashkali dhe Egjiptian morën pjesë në sesionin informativ. Ekipi i Artpolis i informoi ata për aktivitetet e projektit dhe i ftoi të bëhen pjesë e projektit. Ata sollën një energji të jashtëzakonshme dhe ndanë shumë përvoja personale në lidhje me aktivitetet e ardhshme të projektit.

Ky projekt synon të bashkojë të rinjtë me prejardhje të ndryshme etnike dhe të promovojë dialogun ndëretnik dhe ndërkulturor, dhe ndërtimin e besimit përmes përdorimit të artit si mjet. Artistët dhe aktivistët e rinj do të përdorin artin për të ndarë narrativat ndëretnike dhe ndërkulturore, duke inkurajuar të menduarit kritik dhe një ndryshim në mentalitet.

Përmes edukimit joformal dhe shfaqjeve artistike, pjesëmarrësit do të kenë mundësinë të ndërlidhen me njëri-tjetrin dhe të diskutojnë çështje të rëndësishme në një hapësirë të sigurt dhe gjithëpërfshirëse. Arsimi joformal mundëson transformim të shpejtë; shfaqjet e artit mund të ndryshojnë këndvështrimin e dikujt për tema të caktuara, duke nxitur të menduarit kritik dhe një ndryshim në mentalitet.

Projekti mbështetet dhe financohet nga Ambasada e Shteteve të Bashkuara në Prishtinë, Kosovë.

You may also like